ŠKOLA MANAŽMENTU L. RONA HUBBARDA
SEMINÁRE A KURZY PRE MAJITEĽOV FIRIEM, MANAŽÉROV A OBCHODNÍKOV
 Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HCA TV: Výsledky sú založené na vedomostiach a schopnostiach čestných ľudí

2019-09-10 21:18:36 | kategória Rozhovory
 Výsledky sú založené na vedomostiach a schopnostiach čestných ľudí

Veľké ciele človek dosiahne iba tak, že každý deň urobí malý krôčik smerom k nim.

HCA Slovakia je súčasťou celosvetovej siete škôl manažmentu, ktoré pomáhajú podnikateľom pomocou manažérskych postupov L.Rona Hubbarda. Prezidentom a zakladateľom HCA Slovakia je LADISLAV PAVLÍK.

 

Aký je príbeh HCA Slovakia?

Spoločnosť HCA Slovakia na Slovensku začala pracovať v septembri 2001 v Košiciach a Bratislave. Prvý seminár sme organizovali pre 3 ľudí. Postupne ako sme rástli, začali do nášho tímu pribúdať ďalší šikovní ľudia a dnes máme zastúpenie na celom území republiky. Ak sa pozrieme na počet vyškolených ľudí, dodaných služieb alebo na počet stálych pracovníkov, tak sa HCA Slovakia po 15 rokoch rastu stalo najväčšou vzdelávacou spoločnosťou v oblasti praktických manažérskych školení na Slovensku. Dnes máme veľkú skupinu verných zákazníkov, ktorí sa stali našimi priateľmi. Radi sa k nám vracajú, stretávajú sa s nami, šíria našu podnikateľskú filozofiu a podporujú nás. To najpodstatnejšie na našej spolupráci je, že im naše vedomosti prinášajú úspech a preto nás odporúčajú ďalej.

Aké sú spôsoby vzdelávania v HCA?

V HCA máme niekoľko typov vzdelávania. Tým prvým je odborný seminár, ktorý poskytuje tie najdôležitejšie informácie s krátkym tréningom pre všetky dôležité oblasti chodu firmy. Druhým typom vzdelávania je kurz, kde sa kladie veľký dôraz na to, aby všetko, čo človek naštuduje, bolo preňho zrozumiteľné a aby to dokázal s ľahkosťou aplikovať do praxe. V neposlednom rade stojíme pri klientovi pri jeho aplikácii vedomostí do života.

Kto sa chodí školiť do HCA?

Najčastejšie k nám chodia študovať majitelia a riaditelia firiem a ich kľúčoví pracovníci, ako sú vedúci personalistiky, predaja, výroby či kvality, ale školíme tiež mnoho predajcov. Práve títo ľudia nesú na svojich pleciach zodpovednosť za aplikáciu myšlienok majiteľa do praxe. V malých spoločnostiach sa najprv snažíme pomôcť pri vybudovaní efektívnejšieho systému práce, aby firma fungovala ako organizácia a nie ako „one man show“. Potom, keď začne fungovať systém, učíme manažérov ako riadiť ľudí a podľa ktorých faktov sa majú rozhodovať. Najlepšie skúsenosti máme z firiem, kde na jej čele stojí človek, ktorý má chuť zabojovať o úspech. Dôležitou podmienkou spolupráce je aj to, aby naši zákazníci dodržiavali zákony nášho štátu.

V akých oblastiach dokáže HCA pomôcť?

Existuje celá škála oblastí, ktoré vieme pomôcť zlepšiť. Častou otázkou býva, ako zvládnuť veľkú expanziu firmy, ako delegovať prácu tak, aby firma fungovala dobre aj bez osobnej prítomnosti jej majiteľa, ako lepšie riadiť a motivovať ľudí, alebo ako znížiť stres v práci. Firma je ako človek - a to je pomerne zložitý organizmus. Niekto ju stvoril a musel stanoviť účel jej existencie. Presne tak ako človek, aj firma komunikuje so svojím okolím, dodávateľmi, odberateľmi, žije v nejakom právnom stave. A podobne ako je to u ľudí, ak je vo firme chorá jedna časť, pocíti to aj zvyšok. Preto sa na život firmy dívame komplexne. Nie vždy tá časť firmy, ktorá trápi jej majiteľa, je aj skutočnou príčinou jeho problémov. Povedzme istej firme nejde predaj, klesá príjem a riaditeľ preto naháňa predajcov či marketing. Ale keď sa na to pozriete bližšie, tak zistíte, že skutočný problémom firmy je jej zlé meno, spôsobené nízkou kvalitou výrobkov. Tu nepomôže viac reklamy. Najprv treba preorganizovať výrobu tak, aby nevypúšťali zmätky. Ako to zistíme? Základné vecí vieme odhaliť pomocou špeciálneho a veľmi presného testu firmy, ktorý sme vypracovali na základe dlhodobých osobných skúseností. To je prvý krok, voľne prístupný na internete. Ale hlavne máme školených špecialistov, ktorí vedia nájsť pravú príčinu problémov a poradiť správne kroky na rozvoj firmy. Ich osobné vedomosti a životné skúsenosti sú zárukou pomoci. Našou veľkou výhodou oproti konkurencii je to, že ako jedna z mála vzdelávacích spoločností máme stálych pracovníkov, ktorí sa preto dokážu špecializovať na jednotlivé oblasti.

1. Máme expertov na firemnú stratégiu, prácu majiteľa, riaditeľa firmy, na nastavenie a dosahovanie dlhodobých cieľov. Pomáhajú zaviesť efektívny systém práce, pridelenie zodpovednosti za dosiahnutie výsledkov a meranie všetkých kľúčových parametrov firmy.

2. Ďalšia skupina odborníkov sa zaoberá prácou s personálom, čiže problematikou výberu ľudí, ich zaškolenia, efektivitou ich práce, nastavením merania výkonnosti a spravodlivého odmeňovacieho systému. Pomáhame tiež riešiť problémy v medziľudských vzťahoch.

3. Máme špecialistov, ktorí sa zameriavajú na zaškolenie predajcov a aplikáciu techník predaja, na praktický marketing a efektívne PR aj na riadenie oddelenia predaja.

4. Máme odborníkov na financie, ktorí vás naučia, ako spôsobiť veľký príjem peňazí a ako s nimi narábať tak, aby sa rýchlo nerozkotúľali, ale použili na rozvoj firmy, ako aj na stabilnú a neustálu tvorbu rezervy a zisku. Všetky služby HCA sme vyvíjali na základe potrieb našich zákazníkov tak, aby boli vhodné pre väčšinu podnikateľských subjektov, ktoré pôsobia na Slovensku.

Ako pomáha HCA v iných oblastiach?

Od roku 2012 vydávame časopis Úspešní manažéri, ktorý sa zaoberá propagáciou úspešných osobností slovenského manažmentu. Okrem toho vydávame veľmi hodnotné knihy, v ktorých významní slovenskí podnikatelia radia o manažmente. Chceme, aby verejnosť získala praktické informácie o tom, ako dá úspešne podnikať na Slovensku a aby mladí ľudia získali vzory hodné nasledovania. Každý mesiac organizujeme pre širokú verejnosť bezplatné prednášky o manažmente a medziľudských vzťahoch na pracovisku v niekoľkých slovenských mestách. Populárne sú naše kluby podnikateľov HCA, kde sa stretávajú naši priatelia a navzájom si vymieňajú skúsenosti z aplikácie vedomostí v praxi. Každý rok organizujeme na vysokej profesionálnej úrovni dve prestížne odborné konferencie. Pozývame sem zahraničných prednášateľov, ktorí prinášajú svetové novinky z oblasti manažmentu a vystupujú tu úspešní podnikatelia zo Slovenska a Čiech, ktorí odovzdávajú svoje skúsenosti. Koncom prázdnin pravidelne organizujeme Letnú školu Junior manažmentu pre mladých ľudí vo veku od 11 do 24 rokov. Väčšinou sú to deti našich klientov, ktorí chcú, aby sme im formou vhodnou pre mladých ľudí odovzdali dôležité informácie o práci a živote. Nie je nám ľahostajný ani stav našej spoločnosti, preto školíme rôzne nekomerčné skupiny ľudí, ako pracovníkov úradov práce, sociálnych pracovníkov, príslušníkov policajného zboru, mladých umelcov a fotografov, prednášateľov protidrogových prednášok, rôzne remeselnícke cechy, či učiteľov, ktorí sa venujú deťom, čo majú problémy s učením. Každý rok sa konajú dve mimoriadne akcie - obľúbený golfový turnaj HCA Slovakia golf cup vo Vysokých Tatrách a reprezentačný ples HCA na zámku Vígľaš, ktorý je vychýrený svojou príjemnou atmosférou. Kvartálne vydávame školský časopis Tigroviny, kde sa prihovárame našim študentom.

Ako pracujete s klientmi?

Prvým krokom je osobná návšteva predajcu a účasť klienta na ukážkovej bezplatnej prednáške. Na jej základe môže podnikateľ získať vlastnú skúsenosť s našou školou, počuť čo školíme a zažiť akou formou to robíme. Ďalším bodom spolupráce je účasť na Seminári o produktivite. Tu sa klient dozvie tie najdôležitejšie informácie o riadení firmy. Potom si klient vyberie podľa potreby špecializované služby zamerané na personalistiku, marketing, PR, financie, výrobu, kvalitu, efektivitu, atď. Po absolvovaní našich služieb klientov vždy navštívime a pomáhame im aplikovať vedomosti do praxe.

Akí ľudia pracujú v HCA?

Pracovníci HCA sú ľudia, ktorí tak ako lekár, čo zachraňuje ľudské životy, tak aj oni „zachraňujú“ a zlepšujú životy firiem. Hlavným kritériom pre prácu v HCA je ochota pomáhať, preto ju môžu robiť iba ľudia s veľkým srdcom. Na druhom mieste je to vytrvalosť, húževnatosť. Musí to byť človek, ktorý sa len tak ľahko nevzdá. Niekedy bojuje s nepochopením, inokedy s nesúhlasom či nezáujmom a on to všetko musí byť schopný zvládnuť. Samotná húževnatosť ale nestačí, musí byť spojená s múdrosťou a vedomosťami. Pokiaľ chce byť niekto úspešný v HCA, tak to musí byť človek, ktorý je ochotný a schopný sa učiť. Dokáže rýchlo pochopiť o čom je tá ktorá myšlienka a vie ju s ľahkosťou aplikovať do praxe. Osobitnou skupinou ľudí v HCA sú predajcovia, pretože práve oni sú v prvej línii a musia byť rovnocenným partnerom každému zákazníkovi. Musia vedieť mnoho o fungovaní firmy a jej jednotlivých častí a poskytnúť základné poradenstvo. Ďalšou skupinou sú školitelia. Pokiaľ niekto chce byť školiteľom v HCA, musí pracovať v HCA niekoľko rokov, musí mať za sebou stovky stretnutí so zákazníkmi v rôznych spoločnostiach. Musí dokonale ovládať teóriu predmetu, ktorý školí a hlavne ju musí byť schopný aplikovať do života. Jediným dôkazom skutočného pochopenia teórie je to, že ju človek sám s úspechom používa. Preto sú u nás prednášateľmi iba ľudia, ktorí v praxi používajú to, o čom učia a dosahujú dobré výsledky. Treťou skupinou pracovníkov HCA je administratíva spoločnosti. Sem patrí konateľ a riaditeľka spoločnosti, personalista, pracovníci marketingu a PR, financií, prípravy služieb, telefonistky, správca IT a samozrejme účtovníčka. Túto skupinu ľudí, ktorá nie je viditeľná v bežnej dodávke, ja vnímam ako veľmi dôležitú súčasť spoločnosti, ako jej zdravú myseľ. Ako vyplýva z názvov ich postov, venujú sa mnohých veciam. Plánujú, čo sa bude diať, v ktorom termíne, ako to spropagujeme, pripravíme a vyfinancujeme, starajú sa o majetok firmy, vydávajú noviny a posielajú propagáciu, skutočne organizujú celý chod organizácie. Skrátka dohliadajú na to, aby sa všetko uskutočnilo tak, ako bolo naplánované. Zodpovedajú tiež za nábor a rýchle zaškolenie nového pracovníka na post, či za kontrolu kvality dodávky služieb. Robia desiatky užitočných vecí, bez nich by to nešlo. Spoločnou požiadavkou na všetky skupiny pracovníkov HCA je neustála ochota sa zlepšovať a vzdelávať sa. Ľudia, ktorí u nás boli, ale nepracovali na sebe, po čase aj tak odišli. To, na čo dbáme, sú dobré medziľudské vzťahy, aby sa pracovníci navzájom podporovali, pochválili sa, nerobili si napriek, ale aby naozaj ťahali za jeden povraz. Ako organizácia sme sa stali veľkou a silnou preto, lebo dlhé roky sme ctili zákony etickej skupiny.

Ako vidíte budúcnosť HCA Slovakia?

V prvom rade sa neustále snažíme zlepšovať naše služby tak, aby vyhoveli stále rastúcim nárokom našich klientov. To je naša hlavná úloha. Každému zákazníkovi chceme dodať efektívnejším spôsobom práve tie informácie, ktoré potrebuje mať. Preto sa aj my sa musíme neustále učiť a mať oči a uši otvorené. Možno to povedie k novým formám vzdelávania a k ďalším službám. Len v posledných piatich rokoch sme vytvorili 20 nových služieb, ktoré predtým vôbec neexistovali. Nové služby sa vytvárajú buď na základe potrieb našich zákazníkov, alebo na základe toho, čo sme videli doma či vo svete, že je pre zákazníka dobré. Dlhodobou stratégiou HCA je neponúkať jednorazové zázračné riešenia. Zaoberáme sa vybudovaním dlhodobého a komplexného konceptu vzdelávania. To znamená, že chceme byť partnerom pre tých podnikateľov, ktorí chcú svoje firmy postaviť na pevných základoch a chápu, že musia dať do poriadku všetky oblasti firmy. Neponúkame riešenie typu „za dva dni sa vám život otočí o 180 stupňov“, ale dlhodobé konceptuálne riešenia. Tie sú možno menej ohurujúce, no o to viac sú stabilné a úspešné. Chceme slúžiť zákazníkovi najlepšie ako vieme, aby on sa mal lepšie. A tomuto podriadime všetko. Veľkou skupinou ľudí, ktorej sa venujeme, sú mladí ľudia. Pokiaľ v rokoch 2001 – 2010 k nám chodili podnikatelia vo veku cca 40 rokov, teraz k nám začala chodiť druhá, ba až tretia generácia z tých istých firiem, kde deti a vnuci preberajú žezlo. Na Slovensku vzniká neustále obrovské množstvo nových firiem. Chceme a vieme pomôcť mladým podnikateľom, aby sa vyhli hrubým chybám, ktoré obvykle začiatočníci robia a rýchlo naštartovali svoju úspešnú kariéru. Žijeme v dobe, ktorá je dosť turbulentná ako na Slovensku, tak aj vo svete. Čím väčší chaos je okolo nás, tým väčší poriadok musí vládnuť vo firme, aby sa jej pracovníci a aj samotní majitelia mohli oprieť o zdravý, mocný dobre premyslený a zorganizovaný firemný systém. Z dlhodobého pohľadu vyhráva iba rozumná, poctivá, dobre zorganizovaná práca. Máme zásadu „rozumne ďalej zájdeš“ a tej sa budeme vždy držať. Veľké ciele človek dosiahne iba tak, že každý deň urobí malý krôčik smerom k nim. A to robíme. My pomáhame schopných ľudí urobiť schopnejšími. Väčšina slušných manažérov si nás pre to váži a pomáha nám v našej práci. A za to im patrí poďakovanie.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
,